บาคาร่าออนไลน์ เลื่อน ‘เที่ยวไทยวัยเก๋า’ เหตุโควิดระบาด

บาคาร่าออนไลน์ เลื่อน ‘เที่ยวไทยวัยเก๋า’ เหตุโควิดระบาด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง บาคาร่าออนไลน์ เที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความคืบน้าโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า ที่กลุ่มทาร์เก็ตเป็นผู้สูงอายุว่า จำเป็นต้องเลื่อนโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋าออกไปก่อน เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ต้องจับตาว่าจะคลี่คลายลงเมื่อไร

หากควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

คาดว่าจะเสนอให้ ครม.พิจารณาและคิกออฟโครงการ เพื่อเดินทางในเดือนมีนาคม จากแผนเดิมที่กำหนดคิกออฟเดือน ต.ค.-พ.ย. 2563

โดยสาเหตุของการเลื่อน มองว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัยไม่น่าจะออกเดินทางในช่วงนี้ เพราะกังวลกับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อ ทั้งยังต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ขณะที่คนในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ อาจไม่สะดวกใจต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างเมืองเข้าพื้นที่ เพราะกังวลว่าจะเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อ

โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า รัฐบาลใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวถูกกันมาจากงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 20,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นตลาดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย อายุ 55-75 ปี จำนวน 1 ล้านคน วางเงื่อนไขให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายว่าต้องมีการเดินทาง 2 คนขึ้นไปในวันอาทิตย์ถึงพฤหัสบดี โดยใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว เดินทาง 3 วัน 2 คืนขึ้นไป สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดฯ เดินทางออกนอก 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด  จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ต้องแสดงเอกสารรับรองควบคู่กับเอกสารระบุตัวตน เริ่ม 7 ม.ค. 64

วันนี้ 6 ม.ค. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราวๆ ออกไปอย่างต่อเนื่องนั้

เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการระงับยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งระบาดแบบกลุ่มก้อนในเขตหลายเขตพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อการสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ทั้งๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคมาโดยตลอด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรม หรือกิจการต่าง ๆ ดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้เดินทาง และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วยการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันที่กำหนด ตลอดจนยอมรับการกักกันตนตามระยะเวลาและในสถานที่ที่กำหนดหากอยู่ในข่ายที่ต้องรับการกักกัน

รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ซึ่งเป็นการพัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยกรมควบคุมโรคและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ซึ่งประชาชนจะได้ประโยชน์จากการได้รับแจ้งข้อมูล ข้อแนะนำการปฏิบัติตนหรือคำเตือน เพื่อลดความเสี่ยง หรือเลี่ยงจากการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้การดำเนินการสอบสวนโรคและการเฝ้าระวังโรคเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อให้การดำเนินการได้ผลสัมฤทธิ์ด้วยดี

ข้อ 2 การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ “จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อสกัดและยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดยให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น และให้ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวติดตั้ง และใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ในกรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค บาคาร่าออนไลน์